0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ruimte & milieu

Ruimte

Wij verzorgen alle benodigde milieu onderzoeken en procedurele begeleiding van bouwprojecten, voor woonhuis, woonwijken, industrie, kantoren of agrarische ontwikkelingen, incl. ruimtelijke onderbouwing en planverbeelding. 

 

Wijzigen Bestemmingsplan

Wij verzorgen procedurele begeleiding van bouwprojecten, zoals de bouw van een woonhuis, woonwijken, industrie, kantoren of agrarische ontwikkelingen, in welke fase het proces zich ook bevindt en ongeacht de grootte van de ontwikkeling. 

 

Milieu onderzoeken

Wij verzorgen alle benodigde milieu onderzoeken: Watertoets, Externe Veiligheid, Akoestisch onderzoek, Bedrijfsmilieuzonering, etc. incl. ruimtelijke onderbouwing en planverbeelding. 

 

Ruimte
Ruimtelijke procedures en onderzoeken zijn van toepassing op allerlei bouwprojecten en ontwikkelingen met een ruimtelijke impact, zoals de ontwikkeling van een woonhuis, woonwijken, industrie, kantoren en agrarische ontwikkelingen. Aqua-Terra Nova kan u begeleiden in uw project, in welke fase zich deze ook bevindt en ongeacht de grootte. Wij kunnen u adviseren bij de voorbereiding van een project tot aan het borgen in bestemmingsplannen en het doorlopen van de Wabo-procedure.

Bestemmingsplan: wijziging of ontheffing
Wanneer u een vergunning voor het bouwen gaat aanvragen, moet het bouwplan passen binnen de regels van het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl). Of het bouwplan past, kunt u navragen bij de gemeente met een zgn. quickscan, die ook door ons kan worden verzorgd. Passen de plannen niet, dan is het zaak het bestemmingsplan te herzien om vervolgens een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar ook is het mogelijk een ontheffing op het bestemmingsplan aan te vragen, de zogenaamde ‘buitenplanse afwijking’. Hierbij is het belangrijk om in de voorbereiding al na te denken hoe dit plan kan worden ingebracht bij het bevoegd gezag. Vroegtijdig omgevingsmanagement (Hoe krijgen we de omgeving mee?) en duurzaamheidsaspecten (Is de ontwikkeling klaar voor de toekomst?) zijn daarbij belangrijke onderdelen om uw plan snel en efficiënt door de procedure te loodsen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist bij afwijkingsmogelijkheid via een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing met milieuonderzoeken en soms een planverbeelding. De omgevingsvergunning dient in dat geval vergezeld te gaan van een ruimtelijke onderbouwing, vergelijkbaar met de toelichting op een bestemmingsplan. 

Aqua-Terra Nova kan het volgende voor u verzorgen:
• Voorbereiding zoals check op bestemmingsregels en bouwmogelijkheden en inwinning advies bij bevoegd gezag
• opstellen van uw bestemmingsplan-aanvraag en/of buitenplanse ontheffing, inclusief de ruimtelijke onderbouwing en planverbeelding
• verzorgen, coördineren en interpreteren van de benodigde onderzoeken
• verzorgen en coördineren van de Wabo-vergunningaanvraag (omgevingsvergunning)
• bewaken projectplanning en coördinatie van partijen
• behandelen van eventuele zienswijzen en bezwaarschriften

Milieuonderzoeken
In het kader van uw omgevingsvergunning kunt u behoefte hebben aan milieukundig-onderzoek en -advies. Onze specialisten kunnen u daarin voorzien. Door onze brede ervaring met milieucoördinatie bij uiteenlopende bedrijven kunnen onze specialisten zich snel inwerken in uw specifieke situatie. Onderzoeken voor uw omgevingsvergunning of op basis van uw milieubeleid zijn meestal gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. Dit vereist maatwerk van ons team van specialisten.

Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende milieu-onderzoeken:
• Watertoets / Waterstudie
Ecologisch onderzoek / Quick scan en Nader Onderzoek naar vleermuizen, vogels, etc
Onderzoek Programma Aanpak Stikstof (PAS) en Passende Beoordeling
• Onderzoek Externe Veiligheid
• Onderzoek Bedrijven en milieuzonering
• Akoestisch onderzoek wegverkeer en industrielawaai
• Onderzoek Luchtkwaliteit
• Onderzoek Molenbiotoop
• Bodemonderzoek en Archeologisch onderzoek