0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ecologische quickscan

De Nederlandse natuurwetgeving verplicht grondeigenaren een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van werkzaamheden op de aanwezige natuurwaarden. Dit is o.a. noodzakelijk voor dempen van watergangen, sloopwerkzaamheden en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Ecologisch onderzoek start doorgaans met het uitvoeren van een Ecologische QuickScan. In een QuickScan wordt op basis van een veldbezoek en bureaustudie in kaart gebracht wat de natuurwaarden van het projectgebied zijn en of er beschermde natuurgebieden nabij het project liggen. Vervolgens beoordelen wij of er voor het project vervolgstappen in het kader van de Omgevingswet nodig zijn.

Een mogelijke uitkomst kan zijn dat er nader onderzoek noodzakelijk is naar specifieke soortgroepen, zoals vleermuizen of huismussen. Wij bieden voor alle soortgroepen nader onderzoek aan en hebben ruime ervaring met uitvoeren van soortgericht onderzoek. Uit de Eco-Effectscan kan ook komen dat er een toetsing gedaan moet worden naar de effecten op nabijgelegen natuurgebieden. Ook hier hebben wij ruime ervaring mee.