0174-625246 info@aquaterranova.nl

Nader onderzoek soortenbescherming

Nader onderzoek soortenbescherming

Als uit de Eco-effectscan blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten in en rondom het projectgebied niet uitgesloten kan worden, is nader onderzoek noodzakelijk. In het onderzoek wordt onderzocht wat de functie voor beschermde diersoorten is. Indien blijkt dat er beschermde functies in het plangebied aanwezig zijn, moet een ontheffing aangevraagd worden. Dit kunnen wij ook geheel voor u verzorgen, zie ook ontheffing- en vergunningaanvraag

De periode waarin nader onderzoek uitgevoerd moet worden is soortspecifiek, maar komt in veel van de gevallen neer op een inventarisatieseizoen van april tot en met september. Het uitvoeren van een nader onderzoek is altijd maatwerk. De onderzoeken worden uitgevoerd conform de bestaande Kennisdocumenten en soortprotocollen. Wij doen onderzoek naar de volgende soortgroepen:

BLANCO - DEZE NIET AANPASSEN EN LATEN STAAN
Vleermuizen

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn strikt beschermd binnen de Omgevingswet. Vleermuizen maken binnen hun netwerk gebruik van vaste verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. Deze vaste rust- en verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd, ook als de dieren op dat moment niet aanwezig zijn. Daarnaast is functioneel leefgebied, zoals vaste vliegroutes en essentiële foerageergebieden, ook jaarrond beschermd.

Wanneer blijkt dat bebouwing, bomen of andere structuren in het plangebied mogelijk geschikt zijn als functioneel leefgebied of als verblijfplaats van vleermuizen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er functioneel leefgebied of verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn én de werkzaamheden hebben een negatief effect hierop, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden. Ook begeleidt Aqua-Terra Nova bij het verzorgen van de correcte compenserende verblijfplaatsen.

Grondgebonden zoogdieren

Een aantal zoogdiersoorten, zoals de bever, noordse woelmuis en otter, zijn strikt beschermd conform de Omgevingswet. Ook de meer algemene soorten, zoals konijn of vos, zijn beschermd, echter zijn er per provincie diverse vrijstellingen van kracht. Dit houdt in dat, bij het aantasten van functioneel leefgebied van deze soorten, een ontheffing niet altijd aangevraagd hoeft te worden. Het uitvoeren van nader onderzoek naar grondgebonden zoogdieren is per soort en project maatwerk. Aqua-Terra Nova kan nader onderzoek voor u uitvoeren en, indien nodig, een ontheffing aanvragen of adviseren in het treffen van maatregelen.

Gierzwaluw

Gierzwaluwen zijn echte trekvogels en bevinden zich in Nederland van april tot en met augustus. In deze periode broeden de gierzwaluwen op hun nest wat, in Nederland, in bebouwing plaatsvindt. Gierzwaluwen broeden onder dakpannen, achter regenpijpen, in gaten in muren en in neststenen. Verblijfplaatsen van gierzwaluwen zijn jaarrond strikt beschermd, ook als de vogels niet op dat moment in Nederland aanwezig zijn. Wanneer de bebouwing in het plangebied geschikt is voor gierzwaluwen en de werkzaamheden van uw project mogelijk een negatief effect veroorzaken op deze verblijfplaatsen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Wanneer uit het nader onderzoek blijkt dat gierzwaluwen aanwezig zijn en de verblijfplaatsen aangetast worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Ook begeleidt Aqua-Terra Nova bij het verzorgen van de correcte compenserende verblijfplaatsen.

Huismussen

Huismussen zijn echte standvogels en zijn gedurende het gehele jaar aanwezig in en nabij hun nestplaats. Naast een geschikte nestplek, welke zich in of tegen bebouwing bevindt, is de huismus ook afhankelijk van voldoende (winter)groene structuren, vers water en de aanwezigheid van zandige plekken binnen een straal van 200 meter vanaf de nestlocatie. Al deze onderdelen die de nestlocaties als zodanig laten functioneren, de functionele leefomgeving, zijn jaarrond beschermd. Wanneer de werkzaamheden van uw project mogelijk een negatief effect veroorzaken op nestlocaties of op de functionele leefomgeving van de huismus, dient nader onderzoek te worden uitgevoerd. Wanneer uit het nader onderzoek blijkt dat huismussen aanwezig zijn, en essentieel leefgebied aangetast wordt, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Ook begeleidt Aqua-Terra Nova bij het verzorgen van de correcte compenserende verblijfplaatsen.

Roofvogels en uilen

Er zijn in Nederland veel verschillen roofvogel- en uilensoorten aanwezig. De roofvogels en uilen die voor hun nestplaats afhankelijk zijn van bomen of bebouwing, zijn (strikt) beschermd. Denk hierbij aan o.a. buizerd, havik, sperwer, slechtvalk, boomvalk, steenuil of kerkuil. Bij sommige soorten is niet alleen de nestplaats beschermd, maar ook het functioneel leefgebied (rustplaatsen of jachtgebied). Het uitvoeren van nader onderzoek is afhankelijk van de te verwachten soorten en het type gebied en de werkzaamheden. Omdat niet alle roofvogel- of uilensoorten in dezelfde periode broeden, betreft het uitvoeren van nader onderzoek maatwerk. Als uit het nader onderzoek blijkt dat er nestplaatsen of functioneel leefgebied aanwezig zijn, en de werkzaamheden hebben hierop een negatief effect, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. Ook begeleidt Aqua-Terra Nova bij het verzorgen van de correcte compenserende maatregelen.

Overige broedvogels

Voor alle inheemse broedvogels geldt dat zij tijdens het broeden beschermd zijn en dat zij en hun nesten niet verstoord of aangetast mogen worden. In sommige situaties kunnen nesten ook jaarrond beschermd zijn wanneer er bijvoorbeeld geen alternatief leefgebied aanwezig is voor de betreffende soort. Dit is afhankelijk van de soort, het type gebied en de geplande werkzaamheden. Ook adviseert Aqua-Terra Nova in het treffen van maatregelen om te voorkomen dat er vogels in of nabij uw projectgebied gaan broeden.

Reptielen & amfibieën

Alle in Nederland voorkomende reptielen (slangen en hagedissen) zijn (strikt) beschermd. Van de amfibieën (kikkers, padden en salamanders) is een deel (strikt) beschermd en voor de meer algemene soorten geldt de zorgplicht. Aqua-Terra Nova kan onderzoek uitvoeren naar alle soorten reptielen en amfibieën. Dit betreft meestal maatwerk per project en de te verwachtten soorten. Als blijkt dat er functioneel leefgebied van (strikt) beschermde soorten aanwezig is en er een negatief effect plaatsvindt door de werkzaamheden, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Daarnaast adviseert en begeleidt Aqua-Terra Nova bij het nemen van de correcte maatregelen.

Vissen

Een aantal vissoorten in Nederland zijn (strikt) beschermd. Indien deze verwacht worden, kan Aqua-Terra Nova soortgericht onderzoek uitvoeren naar het voorkomen van deze soorten. Voor algemene soorten geldt altijd de zorgplicht. Dit houdt in dat, bij het dempen of vergraven van watergangen, vaak ecologische begeleiding noodzakelijk is. Aqua-Terra Nova kan hierbij ondersteunen en heeft ruime ervaring bij het afvangen en overzetten van vissen.

Vlinders, libellen en overige ongewervelden
Flora