0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ecologie

Eco-effectscan 

Een Ecologische effectscan of QuickScan Wet natuurbescherming is doorgaans de eerste stap voor het starten van ruimtelijke ontwikkelingen zoals sloop- of renovatiewerkzaamheden. Wij voeren het hele jaar door, op korte termijn Eco-effectscans uit. Neem eenvoudig contact met ons op middels het contactformulier.

 

Nader onderzoek 

Na de Eco-effectscan wordt duidelijk welke nadere onderzoeken er uitgevoerd moeten worden. Wij doen onderzoek naar alle soorten dieren en planten: nader onderzoek soortenbescherming. Ook kan blijken dat nader onderzoek vanwege nabijgelegen natuurgebieden noodzakelijk is: nader onderzoek gebiedsbescherming. Ook kunt u bij ons terecht voor stikstofdepositieberekeningen.

Ontheffing- en vergunningaanvraag

Indien er een ontheffing of vergunning aangevraagd moet worden kunnen wij met onze ruime ervaring de juiste documenten opstellen om zo de proceduretijd te beperken. Ongeschikt maken van gebouwen is vaak één van de eisen in een ontheffing of vergunning. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Zie actueel voor een greep uit onze expertises.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht gegaan. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet vervangen. De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.

Vanuit de Nederlandse natuurwetgeving is het uitvoeren van een toets naar de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het dempen van watergangen, en renovatie- en sloopwerkzaamheden, o p de aanwezige natuurwaarden verplicht. Dit gebeurt doorgaans met het uitvoeren van een verkennend onderzoek: een Eco-Effectscan.