0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ecologie

Eco-effectscan 

Een Ecologische effectscan of QuickScan flora & fauna is doorgaans de eerste stap voor het starten van ruimtelijke ontwikkelingen en renovatie werkzaamheden. Wij voeren het hele jaar door, op korte termijn QuickScans uit. Neem eenvoudig contact met ons op middels het contactformulier.

 

 

Nader onderzoek & PAS

Na de quickscan wordt duidelijk welke nadere onderzoeken er uitgevoerd moeten worden. Wij doen onderzoek naar alle diersoorten waaronder vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en rugstreeppadden. Indien er beschermde natuurgebieden rondom het project voorkomen kunnen wij de berekeningen ten behoeve van de PAS uitvoeren.

Ontheffing- en vergunningaanvraag

Indien er een ontheffing of vergunning aangevraagd moet worden kunnen wij met onze ruime ervaring de juiste documenten opstellen om zo de proceduretijd te beperken. Ongeschikt maken van gebouwen is vaak één van de eisen in een ontheffing of vergunning. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Zie actueel voor een greep uit onze expertises.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht gegaan. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet vervangen. De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.

Vanuit de Nederlandse natuurwetgeving is het uitvoeren van een toets naar de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het dempen van watergangen, en renovatie- en sloopwerkzaamheden, op de aanwezige natuurwaarden verplicht. Dit gebeurt doorgaans met het uitvoeren van een verkennend onderzoek: een Eco-Effectscan.

Aqua-Terra Nova BV
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 625246
E-mail:
info@AquaTerraNova.nl

K.v.K. Haaglanden: 27240696
BTW nummer:
NL 8105.67.878.B01
Bankrekening:
NL08 RABO 0368 1199 55

Aqua-Terra Nova heeft zich ontwikkeld tot een allround bureau met een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ecologie, milieu, ruimtelijke ontwikkelingen en waterkwaliteit. Neem middels het contactformulier eenvoudig contact met ons op voor hulp op een van deze vakgebieden.

Aqua-Terra Nova werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

Bent u op zoek naar advies op het gebied van water en legionella? Bezoek dan de website van ons zusterbedrijf Aquraat.