0174-625246 info@aquaterranova.nl

Nader onderzoek gebiedsbescherming

Beschermde natuurgebieden

Nederland kent verschillende beschermde natuurgebieden, de belangrijkste zijn hiervan de Natura 2000-gebieden en het gebieden welke horen tot het Natuurnetwerk Nederland(NNN). Natura 2000-gebieden maken deel uit van een netwerk van strikt beschermde natuurgebieden in Europa. In Natura 2000-gebieden worden beschermde dier- en/of plantensoorten en hun omgeving beschermd. Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Dit netwerk verbindt natuurgebieden, waaronder ook Natura 2000-gebieden, beter met elkaar en met het omringend agrarisch gebied.

Projecten welke mogelijk een effect hebben op beschermde natuurgebieden moeten getoetst worden. Aqua-Terra Nova voert deze toetsing uit. Ook voert Aqua-terra Nova stikstofdepositieberekeningen uit. Neem contact met ons op middels het contactformulier