0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ontheffing- en vergunningaanvraag

Uit de Eco-Effectscan en het nader onderzoek kan blijken dat er beschermde soorten in het projectgebied aanwezig zijn. Wanneer deze negatief beïnvloed worden door geplande werkzaamheden, moet er een ontheffing Omgevingswet aangevraagd worden. Hiervoor moet een activiteitenplan opgesteld worden waarin de werkzaamheden en de effecten worden omschreven. Ook moeten er mitigerende en compenserende maatregelen getroffen worden die negatieve effecten voorkomen of minimaliseren. Wij hebben ruime ervaring met het indienen van ontheffingaanvragen en kunnen hierdoor de juiste begeleiding bieden.

Bij ingrepen waar negatieve effecten op beschermde soorten op kunnen treden of bij ingrepen in of nabij natuur- en groengebieden, is ecologische begeleiding van het project regelmatig een vereiste. Wij hebben ruime ervaring met het verlenen van ecologische begeleiding. Indien gewerkt wordt met een verleende ontheffing, vergunning of gedragscode, is het meestal ook verplicht te werken conform een ecologisch werkprotocol. Ook dit document kunnen wij voor uw opstellen.

blank
Ecologisch werkprotocol

Na inventariseren van de consequenties van de werkzaamheden, is het belangrijk dat de werkzaamheden correct worden uitgevoerd om overtreding van de Omgevingswet te voorkomen. Om de benodigde maatregelen, werkmethodes, aandachtspunten en eventuele restricties in het kader van de Omgevingswet voor uw project overzichtelijk in beeld te brengen, stelt Aqua-Terra Nova ecologische werkprotocollen op. Dit is een praktische uitwerking van de maatregelen zoals deze worden geëist in de Kennisdocumenten en de eisen uit de ontheffing, vergunning of gedragscode.

Het ecologisch werkprotocol geeft aan:
• Welke maatregelen voor en tijdens de uitvoering van het project genomen dienen te worden;
• Op welke momenten ecologische begeleiding noodzakelijk is;
• In welke perioden werkzaamheden wel of juist niet uitgevoerd mogen worden;
• Hoe er conform de Zorgplicht (Omgevingswet) gewerkt kan worden zodat dieren niet onnodig verstoord of gedood worden.

Ecologische begeleiding

Bij de daadwerkelijke uitvoer van uw project kunnen wij u bijstaan door de planning met betrekking tot ecologische maatregelen te beheren, controles uit te voeren en waar nodig advies te geven om ecologische uitdagingen op te lossen. Tevens kan Aqua-Terra Nova u begeleiden tijdens uw project om ervoor te zorgen dat ongewenst beschermde diersoorten zich tijdens de uitvoering van het project niet binnen het projectgebied kunnen vestigen.

Mitigerende maatregelen en ongeschikt maken
Wanneer bij een project verblijfplaatsen van beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn, is het nemen van mitigerende maatregelen noodzakelijk. Wij geven begeleiding en advies bij het kiezen van de juiste alternatieve tijdelijke en permanente mitigerende maatregelen. Na het realiseren van de tijdelijke maatregelen, moet de aanwezige bebouwing ongeschikt gemaakt worden of het gebied ontoegankelijk gemaakt worden. Denk hierbij aan het plaatsen van ‘exclusion flaps’ tegen vleermuizen, of het plaatsen van paddenwerende schermen. Beschermde soorten kunnen de bebouwing of het gebied niet (meer) betreden zodat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Voordat deze maatregelen getroffen kunnen worden, dient men vaak wel in het bezit te zijn van een ontheffing.

Broedvogelcontrole

Alle broedende vogels, ook de algemene soorten, zijn door de Omgevingswet beschermd. Wij adviseren dan ook om werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor broedvogels uit te voeren buiten het broedseizoen. Wij begrijpen echter dat dit niet altijd mogelijk is. Wij kunnen u ontzorgen door vóór het broedseizoen vogelwerende maatregelen te treffen en broedvogelcontroles uit te voeren om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet niet overtreden wordt.