0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding 

Bij ecologische begeleiding is het doel om een soepele doorgang te creëren van de werkzaamheden op het gebied van ecologie. Vanuit een ontheffing Omgevingswet is ecologische begeleiding, bij bepaalde werkzaamheden, vaak verplicht. Ook kan er ecologische begeleiding nodig zijn wanneer er geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden, maar wanneer negatieve effecten op beschermde diersoorten wel voorkomen moeten worden. Tevens kan het in beide gevallen noodzakelijk zijn om met een ecologisch werkprotocol te werken.

Ook bieden wij ecologische begeleiding bij het treffen van compenserende maatregelen, zoals het plaatsen van vleermuiskasten.

 

BLANCO - DEZE NIET AANPASSEN EN LATEN STAAN
Ecologisch werkprotocol

Het ecologisch werkprotocol is een praktisch document dat op locatie gebruikt kan worden door de uitvoering om negatieve effecten van het project op beschermde soorten te voorkomen. In het ecologisch werkprotocol wordt aangegeven in welke specifieke periode bepaalde sloop- of bouwwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en wanneer hierbij ecologische begeleiding noodzakelijk is.

Bij verstoring van strikt beschermde soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, wordt de aanwezigheid van een ecologisch werkprotocol op de werklocatie verplicht gesteld in de ontheffing.

Broedvogelcontrole

Het verstoren van broedende vogels is te allen tijde verboden onder de Omgevingswet. Wanneer werkzaamheden niet buiten het broedseizoen uitgevoerd kunnen worden, is het in sommige gevallen noodzakelijk om voorafgaand een broedvogelcontrole uit te voeren. Aqua-Terra Nova voert broedvogelcontroles uit en kan de nodige vervolgstappen helder voor uw project bepalen.

Ook kan Aqua-Terra Nova begeleiding bieden bij het treffen van vogelwerende maatregelen. Zo kan op voorhand het gebied onaantrekkelijk gemaakt worden zodat vogels niet in of naast het plangebied willen gaan broeden.

Mitigatie- en compensatieplan

Wanneer verblijfplaatsen van beschermde soorten aangetast worden door uw project is het noodzakelijk om, naast een ontheffingaanvraag, tijdelijke en permanente compensatiemaatregelen te treffen. Voor vleermuizen kunnen bijvoorbeeld vleermuiskasten opgehangen worden, of moet er een vleermuisvriendelijke spouwmuur gecreëerd worden. Aqua-Terra Nova heeft ruime ervaring met het opstellen van mitigatie- en compensatieplannen en kan u begeleiden in dit proces.

Ongeschikt maken voor beschermde soorten

 Na het realiseren van de tijdelijke maatregelen, moet de aanwezige bebouwing ongeschikt gemaakt worden of het gebied ontoegankelijk gemaakt worden. Denk hierbij aan het plaatsen van ‘exclusion flaps’ tegen vleermuizen, of het plaatsen van paddenwerende schermen. Beschermde soorten kunnen de bebouwing of het gebied niet (meer) betreden zodat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Voordat deze maatregelen getroffen kunnen worden, dient men vaak wel in het bezit te zijn van een ontheffing.